HALKLA İLİŞKİLERDE STRATEJİK YÖNETİM 3.ÜNİTE ÖZETİ

HALKLA İLİŞKİLERDE STRATEJİK YÖNETİM

STRATEJİ:Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planıdır. Stratejiler, uzun dönemli bir bakış açısına sahiptir.Stratejiler yönetimin en üst kademesinde uygulanır.Stratejilerde iç bilgilerin yanı sıra dış analiz de çok önemlidir.
TAKTİK:
Kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlar ve aksiyonlardır. Genel olarak uygulamaya yönelik olan taktikler, harekete ve ayrıntıya odaklıdırlar. Uygulamaya yönelik olan taktikler ise, daha kısa dönemlidir. Taktiklerin daha ayrıntılı, daha sık değişebilen bir özelliği vardır. Taktikler ise, daha çok yönetimin alt kademelerinde uygulanır. Taktiklerde seçenekler ve karar verme zamanı kısıtlıdır ve bu yüzden riskler daha kolay belirlenebilir.
DOĞRU STRATEJİ OLUŞTURMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
1-
Bütünü düşünün
2-
Bağlantıyı kaybetmeyin
3-
Kaynaklar konusunda gerçekçi olun
4-
Esnek olun
5-
Hedef kitleye odaklanın
6-
Araştırmalardan yararlanın
7-
Zamanı iyi değerlendirin
KAMPANYA HAZIRLAMA SÜREÇLERİ:
ROPE halkla ilişkiler planı (hendrix):
araştırma, hedefleme, programlama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.
JOHN MARSTON RACE HALKLA İLİŞKİLER PLANI:
RACE‟ i oluşturan anahtar kavramlar; araştırma, eylem, iletişim,değerleme
RD SMİTH 9 BASAMAKLI HALKLA İLİŞKİLER PLANI:
Biçimlendirici araştırma, strateji, taktikler, değerlendirme araştırma aşamalarından oluşur
CUTLİP, CENTER HALKLA İLİŞKİLER PLANI:
Sorunun saptanması, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarından oluşur

HALKLA İLİŞKİLER ADINA YAPILACAK TÜM ÇALIŞMALARI KAPSAYAN SÜREÇ DÖRT AŞAMADAN OLUŞMAKTADIR:
1-Sorunun saptanması ve durum analizi
2-Planlama
3-Uygulama
4-Değerlendirme

SORUNU SAPTAMA:
Sorunun saptanmasındaki temel amaç, halkla ilişkiler kampanyasının planlaması için iç ve dış çevrenin bir çeşit fotoğrafının çekimidir. SWOT analizi ile güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler belirlenir.

SWOT analizi: Organizasyonda iç ve dış durum değerlendirmesi yapılması demektir. Mevcut durum analizi: Kurumun sahip olduğu zayıflıkların, yanı sıra çevrenin kuruma sunduğu fırsatların veya tehditlerin analiz edilip değerlendirilmesidir.

Halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma türleri:
Odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşmeler, vaka çalışmaları ve gözlemler olarak sıralanabilir.

ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ:
Kampanya ile ilgili fikir üretmek, ilgili grupların düşüncelerini öğrenmek, güdü ve tutumlarınıbelirlemek için uzman bir kişinin başkanlığında, 6-12 arasındaki sınırlı sayıdaki katılımcıların problemle ilgili, önceden hazırlanmış belli bir konuyu derinlemesine tartıştığı, çalışmalarında görüntü kaydının yapıldığı resmi olmayan toplantıdır.

DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER:
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüz yüze yaptığı, süresi en az 30 dk ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemidir.

VAKA ÇALIŞMALARI:
Bireyleri, grupları, kurumları veya olayları sistematik bir şekilde incelemek için olası tüm veri kaynaklarının kullanıldığı, bir ortamın, tek bir kişinin, tek bir dökümanın ve olayın ayrıntılı olarak incelendiği bir çalışmadır.

GÖZLEM:
Araştırmacının insanları, nesneleri ve olayları sistematik bir şekilde gözleyerek teşhis ve not etme ile veri elde ettiği bir yöntemdir. Halkla iliĢkilerde niceliksel araĢtırma yöntemleri: Anket yöntemi, içerik analizi yöntemi ve örneklemedir.

ANKET YÖNTEMİNDE:
Ön testten geçirilerek hazırlanan ve bir takım sorulardan oluşan bir soru formunun görüşmeciler tarafından deneklere yüz yüze, postayla, e-postayla, telefonla ve sms ile uygulanarak bilgi toplanmasıdır.

İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ: Halkla ilişkiler açısından verilen mesajların araştırılmasına yönelik sistematik, tarafsız ve sayısal bir bilgi toplama yöntemidir.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: Halkla ilişkiler araştırmalarında araştırma hedefinin tamamına değilde bir kısmının seçilerek, seçilen kısmından veri toplanarak tüm hedef hakkında yorum yapılmasıdır.

PLANLAMA: Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırmadan sonra gelen aşama planlamadır. Gelecekle ilgili bir kavram olan stratejik plan kuruluşun uzun dönemde varmak istediği hedefe ilişkin kararları kapsar. Planlama süreci sorun çözücü olmaktan öte önlem alıcı olmalıdır. Planlar sürelerine, yinelenmelerine, teknik yapılarına ve kapsamlarına göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Sürelerine göre planlar; kısa süreli planlar, orta süreli planlar, orta süreli planlar. Yinelemelerine göre planlar; bir kerelik planlar, sürekli planlar.

Teknik yapılarına göre planlar;
Değişmez planlar, seçeneklere göre değişmez planlar, değişken planlar. Kapsamlarına göre planlar; işletme bölümleriyle ilgili planlar, genel planlar

HEDEFLER: Planlamada en önemli aşamalardan birisi, sorunun belirlenip bu sorunu çözmek için hedeflerin saptanmasıdır.

Ölçümlenebilir halkla ilişkiler hedefleri yaratmak için hedefin taşıması gereken özellikler: Arzu edilen bir getirinin tanımlanması, bir veya birden çok hedef kitlenin tanımlanması, konseptte ve pratikte ölçülebilir olması, araçları değil sonucu hedeflemesi, bir zaman planlamasının olması

HEDEF KİTLE: İşletmenin iletişim kurup mesajlarını iletmek istediği kişi ve kuruluşlar hedef kitleyi oluştururlar.

Farklı sosyal paydaş gruplar arasından hedef grupları belirlemek için tek başına ve kombinasyon halinde bu yaklaşımlar kullanılabilir: Coğrafi, demografik, psikografik, güç, konum, itibar, üyelik, karar sürecindeki rol

İç ve dış hedef kitleler: Kurum içindeki çalışan elemanlar, yöneticiler, hissedarlar, direktörler vs. Dış hedef kitleler ise müşteriler, basın, tedarikçiler, eğitimciler, toplumsal çevre

Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitleler: Birincil hedef kitleler kuruluşun çalışmalarına yardımcı olabilirler. İkincil hedef kitleler ise biraz daha az öneme sahiptirler. Marjinal hedef kitleler ise birincil ve ikincil hedef kitlelere göre en az öneme sahiptir

Geleneksel ve gelecekteki hedef kitleler: Geleneksel hedef kitleyi çalışanlar ve şuan ki müşteriler oluşturur. Öğrenciler ve potansiyel müşteriler ise gelecekteki hedef kitleyi oluşturur

Savunanlar, karşıtlar ve fikrini ifade etmemiş hedef kitleler: Kuruluşu destekleyen hedef kitlelerle inançları destekleyen biçimde iletişim kurulmalıdır. Kuruluşa karşı olan, değişen şüpheci görüşe sahip hedef kitlelerle ise güçlü ikna edici biçimde iletişim kurulmalıdır.

AMAÇLAR:
Amaçlar belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlardır. Aynı zamanda amaçları, hedeflere ulaşmayı sağlayan alt hedefler olarak da açıklayabiliriz.

Amaçların temelde başarılı olması için; amaçlar ölçülebilir olmalıdır. Amaçlar özellikle neyin veya nelerin hangi zaman diliminde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamalıdır. Amaçlar gerçekçi olmalıdır. Amaçlar açık, belirgin olmalıdır. Amaçlar bütünleşmiş olmalıdır.

Bir kuruluşun iç hedefleri şunlardır: Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak, Pazar payını arttırmak, yeni yatırımlar yapmak, yeni ihracat alanları yaratmak, kuruluşa nitelikli işgören çekmek, giderleri azaltmak

İLETİŞİM STRATEJİSİ: Amaçlara ulaşabilmek için iletilecek mesajlar ve bu mesajları hedef kitleye ulaştıracak iletişim araçlarının hangilerinin olacağına karar verildiği süreçtir.

SandraMoriarty beş temel stratejiden söz eder: Bilgi, kanıt, imaj, duygu stratejisi, eğlence
Kurum içine yönelik halkla ilişkiler ortam ve araçları: İnternet iletişimi, intranet, basılı yayınlar, haber bülteni, yıllık çalışan raporları, duyuru panoları, dilek-şikayet kutuları, kurum içi video yayını, yüzyüze iletişim
Kurum dışına yönelik halkla ilişkiler ortam ve araçları: Basılı araçlar( gazeteler, dergiler, kitaplar, broşürler, haber bültenleri, yıllıklar, raporlar, mektuplar, afişler, rozetler, pullar, damgalar)

FAALİYET PROGRAMI:
Bu süreçte halkla ilişkiler hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejileri hedef kitleye gönderebilmek için etkili olacak faaliyetlerin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada ne tür faaliyetlerin hangi sıra ile yapılacağının kararı verilir.

UYGULAMA:
Bu aşamada belirlenen faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişi ve kuruluşların belirlenmiş, neyin ne zaman yapılacağı ile ilgili zaman programı hazırlanmıştır. Aynı zamanda bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için bütçenin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar dabu sürecin içerisinde yer alır

DEĞERLENDİRME: Kampanya sürecinin son aşaması değerlendirmedir. Bu aşama halkla ilişkiler sorunun çözümüne ilişkin olarak yapılan tüm faaliyetlerin sonuçlarının ölçülmesiyle ilgili çalışmaları kapsar. Değerlemenin başarılı olabilmesi hedeflerin ölçülebilir olmasına bağlıdır.

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>