HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 5. ÜNİTE ÖZETİ

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 5. ÜNİTE ÖZETİ

***Baskin, Arnoff ve Latimore halkla ilişkiler evrelerini üç başlık altında inceler.
1-manipülasyon
2-bilgi
3-karşılıklı etkileşim anlayış aşaması.

***Bu aşamalara karşılık gelen halkla ilişkiler modellerini; Gurining ve Hunt‟ın dört halkla ilişkiler modeli ve durumsal model başlıkları altında ele alınmaktadır. Bu modeller;

1- BASIN AJANSI/TANITIM MODELİ:
1850 „liyıllardan itibaren uygulamalarına rastlanan basın ajansı /tanıtım modelinde amaç basının ilgisini çekerek bir konunu tanıtılmasıdır. Tanıtım, yayın araçları ile önceden saptanmış veya planlanmış reklamlarla, kişiler ve nesneler, görüşler ve olaylar hakkında kamunun ilgisini çekmektir. İlgi çekici gösterilerle süslenen tanıtım faaliyetleri ile amaçlanan ne olursa olsun basında yer almaktadır. Kurum, kişi yada markadan hedef kitleye bilgi akışı vardır. Günümüzde magazin basınında yer alan haberler bu modele örnek verile bilir.

*** Bu modelin en önemli temsilcisi BARNUM‟dur. Tanıtılan konunun doğru olup olmadığı önemli değildir.

Baskin ve arkadaşlarının manipülasyon olarak adlandırdığı evre bu modele karşılık gelmektedir.

2- KAMUYU BİLGİLENDİRME MODELİ:
1900‟lerden 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılan kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi bir kişi yada kurumun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir. Kurum kendileri hakkında bilgileri basın aracılığıyla bilgi iletir. Bu modelde halkla ilişkiler görevlisi gazeteci gibi çalışır. Görevi daha çok basın bülteni hazırlamak, bilgilendirici toplantı ve konferans düzenlemektir. Bu modelin basın ajansı 7 tanıtım madelinden farkı doğru ve eksiksiz bilgi sunma hedefidir. Sunulan bilgilerin hedef kitlede var olan şüpheleri ortan kaldıracağı düşünülür. Bilgi kaynaktan alıcıyadır ve tek yönlüdür.
*** En önemli temsilcisi IVYLEEdir.

Bu modelde araştırma sadece hedef kitlenin profilini belirlemeye yönelik yapılır.

3- İKİ YÖNLÜ ASİMETRİK MODEL:
Karşılıklı iletişim ve anlayış olarak da ifade edilen bu model 1920‟lerden günümüze kadar uzanmaktadır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu nedenle hedef kitlenin nasıl etkilenebileceği ve ilgilerinin neler olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir.
Asimetrik dünya görüşünün temelleri şunlardır ;
a- Kurumsal miyopi : Kurumun üyeleri dışarıyı, yalnızca kurumlarının perspektifinde gözlemler ve kurumu dışarıdaki kişiler gibi algılamazlar.
b- Sistemin kapalı oluşu: Bilgiler ağırlıklı olarak kurumda içeriye değil dışarı doğru akar.
c- Etkililik: Etkililik ve düşük maliyetler yeniliden daha önemli görülmektedir.
d- Seçkinlik: Kurumun yönetiminin her zaman her şeyi daha iyi bildiği savunulmaktadır.
e- Tutuculuk: Değişik istememektir. Değişime yönelik baskı yıkıcılık olarak nitelendirilmektedir.
f- Gelenek: Geleneğin bir kurum üzerinde sağlamlaştırıcı etkisi olduğu ve kültürü sürdürmeye yardımcı olduğu var sayılmaktadır.
g- Otoritenin merkezleştirilmesi: Güç bazı üst düzey yöneticilerin ellerinde yoğunlaşmıştır.
Yukarıdaki temellerden seçkinlik, tutuculuk ve merkezi otorite iki yönlü asimetrik modelin negatif yanlarındandır.
*** En önemli temsilcisi Edward Bernaysdır.

4-İKİ YÖNLÜ SİMETRİ MODELİ

1960‟ larınsonlarına doğru toplumsal alanda yaşanan hareketlilik sonucu ortaya çıkmıştır. Kurum ve hedef kitle gruplarının tutum ve davranışlarında birarada yaşaya bilmek için gerekli değişikliklerde kullanıla bilecek müzakere ve çatışma çözme stratejilerini içeren halkla ilişkiler programlarını tarif etmektedir. Bu modelde amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. TemsilcisiEdwarBerneysdir. Simetrik model için gereken koşullar; iletişimin anlaşmaya götürmesi, sistem yaklaşımı, karşılıklı bağımlılık, sistemlerin açık oluşu, akış dengesi, eşitlik, özerklik, yenilenme, yönetimin merkezileşmesi, sorumluluk, çatışma çözümü, ilgi gruplarının liberalimi.

Sosyal sorumluluk projeleri iki yönlü simetrinin kullanıldığı en yoğun alanlardır.

DURUMSAL MODEL
Gurunig ve ekibi tarafından finanse edilmiştir. Bu modele göre halkla ilişkiler simetrik bir yön çizgisinden hareket eder, ancak duruma göre tamamen farklı taktiklerde kullanıla bilinir. Yani kurum gerek gördüğünde simetrik, gerek gördüğünde asimetrik davranır.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER
Kurum içi çalışanlara yönelik faaliyetlerdir. Çalışanlarla ilişkiler düzenlenirken şu ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır; a-Yönetim, çalışanlarıyla bilgileri paylaşmaya istekli olmalıdır.
b-Yönetim, iletişimin temel bir sorumluluk olduğunu anlamalı ve iletişime gereken önemi vermelidir.
c- Çalışan kitle, büro çalışanları, beyaz yakalılar, mavi yakalılar gibi farklı özellikteki farklı gruplardır. Bu gruplarla iletişim kurarken, bu gruplara kitlesel anlamda ulaşmaya çalışmak yerine her bir grubun farklı özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir.
d-İletişimin gerçekçi, güdüleyici ve işi kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmelidir. e-Bilgiler zamanında verilmelidir.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI
1- Yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı bir güven oluşturmak.
2- Çalışanların kendilerini kuruma ait görmelerini sağlamak.
3-Çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesini sağlamak.
4-Kurumun politika ve stratejisini çalışanlarına benimsetmek.
5- Kurumda yatay ve dikey iletişimi sağlamak.
6- Kurumda verimliliği teşvik etmek.
7- Kurum içinde verimi, başarıyı artırarak çalışanların kuruma olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak.
8- Kurum ve çalışanların karşılıklı beklentilerini bütünleştirmek.
9- Çalışanlarda iş doyumunu sağlamak.
10- Kurum içinde hiçbir şey saklamadan, yukarı, aşağı ve yana doğru bilgi akışını gerçekleştirmek.
11- Çalışanlar arasında anlayış, güven ve dayanışmayı sağlamak, onları sosyalleştirmek.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARI
1- Çalışanlara yönelik yayınlar çıkarmak (gazete, dergi, bülten gibi)
2- Yöneticilere yönelik yayınlar çıkarmak (gazete, dergi, bülten gibi)
3- Bülten panoları düzenlemek.
4- İşletme içi televizyon yayını yapmak.
5- Telefon haber hattı oluşturmak.
6- Karşılıklı toplantılar yapmak.
7- İntranet kullanmak.
8- İş sonrası özel etkinlikler düzenlemek.
9- Çalışanlar ve çalışanların ailelerinin kurumu gezebilecekleri açık saatler düzenlemek.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE YAZILI ARAÇLAR
Çalışan el kitabı, kurum broşürü, kara tahta, kurum yayını, bilgilendirici mektuplar, bilgilendirici kurum içi yazılar, çalışma raporları, yıllık raporlar, yıl dönümü yazıları, işletme kütüphanesi, iş yerinde güvenliği sağlamaya yönelik bilgilendirici yazılar, kurum içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE SÖZLÜ ARAÇLAR
İşletme toplantıları, komisyonlar, çalışma grupları, çalışanlarla yapılan görüşmeler, yöneticinin yaptığı konuşmalar, departman toplantıları, kişisel görüşme, kurslar, seminerler, uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, açık kapı günleri.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE GÖRSEL ARAÇLAR
Afişler, sergiler, dia gösterileri, görsel-işitsel gösteriler, filmler, televizyonlar, web sitesi.

KURUM DIŞI HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE

1- Toplumsal çevre;kurumun fiziki çevresinde bulunan diğer kurum ve bireyleri kapsar. Örneğin hava alanı yakınlarındaki yaşayan insanların uçak gürültüsünden rahatsız olmaları gibi.
2- Finansal çevreler;yerel banka yöneticileri, hissedarlar, yatırım uzmanları, sigorta şirketleri, kredili satış yöneticileri ve yatırımcıları.
3- Tedarikçiler ve hizmet sağlayanlar;ham maddeleri sağlayanlar, eleman kaynakları, paketlemeciler, yakıt ve taşıma hizmetini sağlayanlar vb.
4- Dağıtımcılar;brokerlar, toptancılar, süper market ve zincir mağazaları, kredi işini düzenleyen satış personelleri vb. Diğer dış çevre ise kurumla doğrudan ve zorunlu olmayan grupları içerir.
Bunlar;
1- Rakip firmalar;kurumla aynı yada yakın faaliyet alanında çalışan diğer kurumları içerir.
2- Kamu kurumları;devlete bağlı çalışan resmi kurumların tümünü kapsar.
3- Sendikalar; çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.
4- Gelecekte işletmede çalışabilecek elemanlar;potansiyel iş gücü olarak da adlandırılan bu grupta bir kurumun bünyesine alabileceği bireyler yer alır.
5- Kanaat önderleri; açıkladıkları olumlu yada olumsuz görüşlerle insanları etkileyen kişilerdir.
6-Tüketiciler ve nihai kullanucılar.
7-Medya
8-Genel halk

KURUM DIŞI HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ
A-
Kurumların yıllık halkla ilişkiler projelirinin hazırlanması.
B- Hedef müşteri kitlesine yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
C- Kurum imajına yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
D- Bilimsel toplantı, kongre, konferans, sempezyum.
E- Kültür – sanat etkinlikleri.
F- Çevre etkinlikleri.
G- Sportif etkinlikler.
H- Sponsorluk.
İ- Açılış, temel atma, kutlama günleri, özel olaylar.
J- Ürün hizmet satışına yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
K- Ürün hizmet tanıtım toplantılatı, geziler.
L- Satıcı yetkili servis toplantıları.
M- Ürün hizmet promosyonları.
N- Kamusal kurumlar, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum örgütlerine yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.

KURUM DIŞI HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ

Kurumun dış çevresiyle karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla iknayı temel alan iletişimin oluşturulması ve geliştirilmesi esasına dayalı halkla ilişkiler faaliyetlerinde çoğu zaman sadece uygulama kısmı görülür fakat bir halkla ilişkiler kampanyası; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan kapsamlı ve yoğun bir süreçtir.

ARAŞTIRMA:
Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya etkilenebilecek, alacağı kararlarla kurumun faaliyetlerini etkileyen veya etkileyebilecek, kişiler, kurum ve grupların duygu, düşünce ve tutumlarının ortaya konulmasıdır. Araştırma da kullanılabilecek yöntemler Şunlardır;
1- Yüz yüze görüşmeler.
2- Kamuyu liderleriyle görüşmeler.
3- Temsilci gruplarla görüşmeler.
4- Danışma kurulları, komiteler.
5- Ombudsman kullanımı.
6- Ücretsiz 900 lü telefonlar.
7- Müşteri, tüketici mektuplarının analizi.
8- Gazetelerin okuyucu sütunlarının analizi.
9- Halk günleri, halka açık toplantılardan elde edilen veriler.
10- Dilek ve şikayet kutularının incelenmesi

PLANLAMA Verimli ve etkin olabilmek için neyin ne zaman ve nasıl yapılacağını planlamak gerekir. Planlama da izlenmesi gereken aşamalar şunlardır;
1- Problemin tanımı.
2- Durumun değerlendirilmesi
3- Hedeflerin tayini
4- Amaç tanımlama
5- Hedef kitlenin tanımlanması
6- İletişim araçlarının ve tekniklerinin seçimi
7- Bütçeleme
8- Faaliyet programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması

Uygulama
Bu aşama planlamanın hayat bulduğu, masa başında yapılan işlerin faaliyete dönüştürüldüğü aşamadır.uygulama aşamasında kullanılacak araçlar; yazılı ve basılı araçlar, görsel ve işitsel araçlar, sözlü araçlar.

Yazılı ve basılı araçlar

a- Kurum gazetesi
b- Kitaplar
c- Dergiler
d- Broşürler ve insertler
e- El kitapçıkları
f- Afişler
g- Billboardlar
h- Pankartlar
i- Bültenler
j- Yıllık
k- Raporlar ve mektuplar
l- Rozet, pul, damgalar
m- Elektronik medya
n- Yazılı medya ve yani teknolajiler

Görsel işitsel araçlar
1- Radyo
2- Televizyon
3- Sinema
4- Film ve video bant
5- Tepegöz, projektör
6- Slayt
7- Sergiler
a- Sürekli sergiler
b- Gezici sergiler
c- Panolar
d- Özel pavyonlar
8- Fuarlar
9- Festivaller
10- Açılış, yıl dönümü ve ağırlama törenleri
11- Yarışmalar

Sözlü araçlar
1- Telefonla görüşme
2- Toplantı
3- Konferans
4- Seminer
5- Sempozyum
6- Panel
7- Geziler

Basınla kurulacak ilişkide kullanılabilecek halkla ilişkiler araçları

1- Basın bildirimi
2- Basın bülteni
3- Basın toplantıları
4- Basın brifingi
5- Basın kiti
6- Basın kokteylleri
7- Basın turları

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>