HALKLA İLİŞKİLER 1. ÜNİTE ÖZETİ

HALKLA İLİŞKİLER
KAVRAM OLARAK HALKLA İLİŞKİLER,DÜNYADA VE TÜRKİYE‟DE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
3.SINIF 1.ÜNİTE ÖZETİ


HALK:
Genel anlamıyla tüm nufüsu,zengin-orta sınıfı kadın-erkek, genç-yaşlı, eğitimli-eğitimsiz etnik ve dini grupları ifade eder.

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL AMACI:
Bir kurumla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı anlayışı oluşturmak ve geliştirmektir.

HALKLA İLİŞKİLER:
Bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur.

HALKLA İLİŞKİLER VE BENZER ALANLAR HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA:
Kurumun ilişkileriyle ilgili olmasından ve kamulara ulaşmada benzer iletişim araçlarından yararlanmalarından dolayı birbirleriyle benzeşmektedir.
Farkları; Pazarlama, üretici ile tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder. Pazarlamanın doğrudan amacı:Satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı: Kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir. Pazarlamanın örtülü amacı: Kârdır. Halkla ilişkilerin örtülü amacı: Pozitif algı ve eğilimlerdir. Pazarlamanın başarı ölçümü:Satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü:Kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK:
Bedelini ödeyerek çeşitli iletişim araç ve yön yöntemlerini kullanan bir alandır.

HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA:
Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasıdır.
Halkla ilişkilerin temel amacı: Kurumlarla kamuları arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirmektir. Propagandanın temel amacı: İstenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.

HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA ALANLARI

Medya ilişkileri: Kuruluşlar, kendileriyle ilgili bilgileri kamuoyuna aktarma, olumlu bir imaj oluşturma ve ilgili çevrelerinin ne düşündüklerini anlamada medyadan yoğun olarak yararlanmasıdır.
Duyurum: Duyurum, kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılmasıdır. Çeşitli bilgi ve haberleri yazılı ve görsel medyaya göndermekte ve bunların ücretsiz yayınlanmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Finansal(Yatırımcı) İlişkiler: Kurumun finansal durumuyla ilgili olan grupları en kısa sürede çeşitli duyurum teknikleriyle bilgilendirmektedir. Kamusal işler: Kamu politikalarında etkili bir ilişki geliştirme ve kuruluşun kamu beklentilerine uyumlu hale gelmesine yardım etmektir. Konu/sorun yönetimi: Kurumları ve kamularını etkileyen sorunları önceden tahmin etme, belirleme, değerlendirme ve tepki vermenin proaktif süreci olarak tanımlanmaktadır
Lobicilik: Bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin karar alma sürecinde siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaları olarak tanımlanmaktadır.
Kriz yönetimi: Kriz yönetim sürecinde hedef kitle ve medyayla iyi ilişkiler geliştirme, kamuoyunu sürekli bilgilendirme gibi konularda aktif görev almaktadır.
İtibar yönetimi: İnsanların bir kuruluşla, ürettiği mal veya hizmetlerle ve hedef kitlesiyle ilgili konuştukları ve düşündükleri şey olarak tanımlanmaktadır.
Pazarlama iletişimi: Halkla ilişkiler, bir kurumun pazarlama amaçlarını doğrudan desteklemek için kullanıldığında pazarlama iletişimi olarak adlandırılmaktadır.
Sponsorluk: Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı ifade etmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk: Kuruluşların yaptığı çalışmalarda, aldıkları kararlarda ilgili hedef kitlesini düşünmesi ve onların zararına olabilecek davranışlardan kaçınması sosyal sorumluluğun özünü teşkil etmektedir.
Etkinlik yönetimi: Etkinlik yönetimi sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek amacıyla tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans veya kutlamaları ifade etmektedir.
Kurumsal kimlik ve imaj: Kurumsal kimlik, bir kurumun rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için; felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bir bütünlük olarak tanımlanabilir.
Kurumsal imaj: En basit tanımıyla, bir kurumla ilgili bilgi ve deneyime dayanan izlenimlerdir.
Çalışan/üye ilişkileri: Bir kuruluşun çalışanlarının ilgilerine cevap vermeyi, onları bilgilendirme ve motive etmeyi ifade etmektedir.
Toplumla ilişkiler: Hem kuruluşun hem de toplumun yarar elde edeceği bir çevre geliştirmek için planlanan etkinlikleri ifade etmektedir.

HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİM SÜRECİ
**20. Yüzyıl başlarında Amerika birleşik devletlerinde ortaya çıkmıştır.
** Halkla ilişkiler deyimini ilk olarak kullanan:1807 yılında Thomas Jefferson, bugünkü anlamına en yakın biçimde kullanan ise Yale Hukuk Okulundan hukukçu Dorman Eaton olmuştur.
** Amerikan halkla ilişkiler tarihinde basın ajansı uygulamasını en iyi yapanlardan birisiBarnum „dur.

TARİHİ DÖNEMLERE GÖRE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

1-Yeşerme aşaması(1900/1917):
** Gazetecilik gelişmiş
** Halkla ilişkiler profesyonelleşmeye başlamıştır.
** İlk halkla ilişkiler ajansı, tanıtım bürosu adıyla Boston da 1990 yılında kurulmuştur.
** Bu döneme damgasını vuran kişi Ivy Lee‟dir. İlk halkla ilişkiler danışmanıdır.
2-Birinci dünya savaşı dönemi (1917/1919): Bu dönemin halkla ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan en önemli uygulaması Creel Komitesidir. Komitenin temel görevi, savaşa destek olmaları yönünde Amerikan kamuoyunu harekete geçirmektir.
3-Kükreyen yirmiler dönemi (1919/1929): Damgasını vuran Edvard L. Bernays‟ tır. Bernays,halkla iliĢkilerin babası olarak nitelenmektedir. İlk olarak “ halkla ilişkiler danışmanlığı “ deyimini o kullanmaya başlamış ve bu deyimi yaymaya çalışmıştır. Sigara satışlarını artırmak amacıyla kampanya yapmıştır.1923 yılında halkla ilişkiler alanında ilk kitap olan „‟ CrystallizingPublicOpinion‟‟ dur
4-İkinci dünya savaşı dönemi (1930/1945):Amerika birleşik devletlerindeki 1929 ekonomik krizidir. Diğeri ise ikinci dünya savaşıdır. Krizin atlatılması amacıyla New Deal adı verilen bir ekonomik program yürürlüğe koymultur.İkinci dünya savaşı yıllarında savaş bilgilendirme ofisi açılmıştır. Bilimsel kamuoyu araştırmaları ortaya çıkmıştır.
5-Savaş sonrası dönem (1945/1965): Saygınlık, kabul ve profesyonellik kazanmıştır. Aynı zamanda halkla ilişkilerle ilgili eğitim gelişmeye başlamış; konu yönetimi, izleyici analizi, stratejik planlama gibi yeni alan ve teknikler ortaya çıkmıştır. 1947 yılında Boston Üniversitesi ilk halkla ilişkiler okulunu kurmuştur. Televizyon gelişmiş ve haberler yayınlanmaya başlamıştır.
6- Küresel enformasyon çağı dönemi(1965 ve sonrası):. Günümüze doğru bilgisayar, cep telefonu, internet, uydu gibi yeni iletişim teknolojilerinin devreyi girmesi ve toplumsal dönüşümle, küresel enformasyon çağı zirveye ulaşmıştır. Enformasyon toplumu oluşmaya başlamıştır.

MODELLERE GÖRE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Dörtlü model Grunig ve Hunt tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir.
1-Basın ajansı ve tanıtım modeli (1850/1900): Halkla ilişkilerin ortaya çıkmaya başladığı dönemleri içermektedir. Bu modelde amaç, duyurumu kullanarak medyada yer elde etmektir.
2-Kamuoyu bilgilendirme modeli (1900/1920): Halkla ilişkilerin özünün uygulanmaya başladığı kamuoyunu bilgilendirme anlayışının egemen olduğu yılları kapsamaktadır. Amacı: İkna etme niyeti olmaksızın bilginin yayılmasıdır. İletişim yapısı bu modelde de tek yönlüdür. Araştırmalardan fazla yararlanılmamaktadır. En bilinen temsilcisi Ivy Lee‟dir.
3-İki yönlü asimetrik model (1920/1970):İki yönlü asimetrik model, halkla ilişkilerin profesyonelleştiği dönemleri içermektedir. Temel amacı bilimsel iknadır. Modelin en bilinen temsilcisi Bernays„tır.
4-İki yönlü simetrik model (1970‟ li yıllar sonrası):Temel amacı, kuruluşla onun hedef kitlesi arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmektir.. Bu modelde de iletişimin yapısı iki yönlüdür. İki yönlü simetrik modelde araştırmalar temel alınmaktadır. İki yönü simetrik modelin temsilcisi Bernays‟ tır.
TÜRKİYEDE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
1-1919/1960 yılları arasındaki dönem: İrade-i milliye ve hakimiyet-i milliye gazetelerinin çıkarılması, basın yayın enformasyon genel müdürlüğü ile Anadolu ajansının kurulması, bu dönemin ilk halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında değerlendirilmektedir.
2-1960/1980 yılları arasındaki dönem: Halkla ilişkiler profesyonelleşmeye ve modern uygulamalar gerçekleşmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu dönemde; kamu ve özel sektör kuruluşlarında halkla ilişkilerle ilgili çalışmalar artmış, meslek örgütlerinin temeli atılmış, halkla ilişkiler eğitimine başlanmıştır. 1960 yılının sonlarında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. 1962 yılında, kamu kuruluşlarının çalışmalarını incelemek ve önerilerde bulunmak amacıyla bir projeye başlanmıştır. Bu projenin adı “ merkezi hükümet teşkilatı araştırma projesidir” kısaca MEHTAP projesi diye de bilinir. 1965 yılında nüfus planlamasıyla ilgili kanun çıkarılmış ve Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksek okulundailk olarak halkla ilişkiler dersleri verilmeye başlamıştır. Bu dersleri, M. Alaeddin Asna vermiştir. TRT tarafından televizyon yayınlarının başlatılmasıdır. 1972 yılında Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur. 1974 yılında ülkemizin ilk halkla ilişkiler ajansı olan A&B kurulmuştur. 1975 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı görev başlamıştır.
3-1980/2000 yılları arasındaki dönem: Bakanlıklarda değişik isimler altında hizmet veren birimler “ Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği” haline getirildi.
** 1985 yılında İzmir halkla ilişkiler derneği kuruldu.
** Ülkemizin önemli ajanslarından IMAGE Halkla İlişkiler 1987 yılında Betül Mardin tarafından kuruldu.
** Ankara halkla ilişkiler derneği 1990 yılında kurulmuştur.
** Bersay, Global Tanıtım ve ORSA 1990 yılında faaliyete geçmiştir. 1990 yılında, ülkemizin ilk özel televizyon kanalı Magıc Box kurulmuştur.
** 1991 yılında kamu yönetimi araştırma projesi tamamlanmıştır. Kısaca KAYA projesi olarak da adlandırılır.
** 1992 yılında iletişim fakülteleri kurulmuştur.
** 1992 yılında bursa halkla ilişkiler derneği kurulmuştur.
** 1993 yılında ülkemizde ilk internet bağlantısı gerçekleşmiştir.
4-2000 yılı ve sonrası dönem: Bilgi Edinme Hakkı Yasasının çıkarılmasıdır. Yasa 2003 yılında resmi gazetede yayınlanmış, 2004 yılındada yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla, kişiler kendileriyle ilgili bilgi ve belgeleri kamu kuruluşlarından isteme hakkına sahip olmuşlardır. 2004 yılında halkla ilişkiler derneğinin adı, Türkiye halkla ilişkiler derneği (TÜHĠD) olarak değiştirilmiştir. 2005 yılında sağlık halkla ilişkileri alanında önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2006 yılında Başbakanlık iletişim Merkezi (BĠMER) kurulmuştur. Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişmeye imkan sağlayan internet sitesi e-Devlet kurulmuştur.

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>