BİLİMSEL YÖNTEME GİRİŞ 1. ÜNİTE ÖZETİ

Kamu Yönetimi 3. Sınıf 5. Yarıyıl Ders Notları

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Vize+Final)

BİLİMSEL YÖNTEME GİRİŞ 1 ÜNİTE ÖZETİ
BİLİMSEL YÖNTEM: Bilimsel sorunun belirlenip sınıflandırılması ve tanımlamasını, o sorunla ilgili geçici çözüm yolları toplanarak analiz edilmesi için verilerin bir araya getirilerek analiz edilmesini ve sonuca ulaşılmasını içeren yönteme denir. Darwing’in evrim kuramını tümden gelime dayalı ve tümevarıma dayalı akıl yürütme sürecinde bilimsel yöntemi benimsemiştir.
YANSITICI DÜŞÜNME: Düşünce, durum doğruları üzerinde derinliğine ve genişliğine düşünme yöntemidir.
BİLİM VE FELSEFEYE İLİŞKİN İFADELER:
– Sistemli ve tutarlı bir akıl yürütme süreci ön palandadır.
– Bilimde sorunlarla ilgili hipotezler öne sürme gözlemler yaparak onları test etme ve sonuca ulaşma yöntemi ön plandadır.
– Gerçeği anlama yolundaki farklı bakış açıları sorunları nasıl bir yöntemle yanıtlanacağıdır.
– Bilimin bilgi üretme yolu olarak bilinen ve kabul edilen yöntemi bilimsel yöntemdir.
SORUN ÇÖZME YOLU OLARAK BİLİM
Ary Jacobs, Razavieh ve Sorensen
– Sezgi
– Tümden gelime dayalı akıl yürütme
– Tümevarıma dayalı akıl yürütme
– Bilimsel yöntem
– Otorite
– Deneyim
DENEYİM:
– Deneyimler üzerinde düşünmedikçe bilgiye dönüşmez
– Kişisel deneyimler sadece kişinin kendisiyle sınırlıdır.
– Kişisel deneyimler sadece kişilerin yaşantılarıyla sınırlıdır.
– Kişisel deneyimler tek başına sorunların çözümü için doğru bilgiye ulaşmada yeterli değildir.
OTORİTE: Kişinin sorunu çözme konusunda gerekli deneyime sahip kişilerin bilgisinden yararlanması, yararlanılan kişinin o konu hakkında gerekli deneyim ve uzmanlığa sahip olan kişi ya da istatistik veri tabanı veya ansiklopedi otorite olarak tanımlanır.
Örneğin; Hukuksal bir sorunla karşılaşıldığında hukukçuya sağlıkla ilgili bir sorunla karşılaşıldığında bir doktora başvurulması Otoriteye örnek olarak verilebilir.
TÜMDENGELİME DAYALI AKIL YÜRÜTME:
– Eski Yunan Filozofların katkısı olarak ortaya çıkan.
– Genelden özele akıl yürütme sürecidir.
Tümdengelime dayalı akıl yürütme sürecinin temel basamakları:
– Genel önerme: Bütün kuşların kanadı vardır.
– Özel önerme: Saksağan bir kuştur
– Sonuç(çıkarım): O halde saksağanın kanadı vardır.
TÜMEVARIMA DAYALI AKIL YÜRÜTME: Tüm örneklerin gözlenip sonuçların birlikte değerlendirilip karara varılmasına dayanan yöntemdir.
DOĞMA: Araştırmaya gerek duymadan doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşünceye Doğma denir.
ÖNERME: Dile getirilmiş doğru yada yanlış tez yada yargılardır.
EKSİK TÜMERVARIMA DAYALI AKIL YÜRÜTME: Tüm örneklerin gözlenemediği, büyük grup içinden seçilen küçük bir grubun gözlendiği ve bu gözlemlerin değerlendirilmesidir..
MÜKEMMEL TÜMEVARIMA DAYALI AKIL YÜRÜTME: Tüm örneklerin gözlenmesi sonucu varılan yöntemdir. HİPOTEZ(DENENCE): Doğruluğu henüz sınanmamış önermeye hipotez denir.
BİLİMSEL YÖNTEMİN ADIMLARI
– Sorunun belirlenmesi – Sorunun tanımlanması
– Hipotezlerin oluşturulması
– Hipotezlerin test edilebilmesi için verilerin toplanması BİLİM ANALİZİ YÖNTEMİ Bilim bir anlam çıkarma sürecidir.

VERİ: Bir sorun hakkında toplanan ve henüz çözümlenmemiş bilgi topluluğudur.Metinsel, sayısal ve görsel olabilir.
ÜRÜN OLARAK BİLİM:
– Bilimsel yöntemle oluşturulmuş sistematik bilgiler bütünüdür.
– Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünüdür.
– Neden sonuç ilişkilerinin ifade edildiği sistematik bilgilerdir.
– Örgün bilgiler bütünüdür.
– Genel, güvenilir, bilinen en geçerli bilgidir.
SÜREÇ OLARAK BİLİM:
Gerçeği arama ya da bir sorunun çözümü için bilimsel yöntemi kullanma sürecidir.
PARADİGMA:
Bir bilim çevresine belirli bir süre egemen olan model ya da düşünsel çerçevedir.
SÜREÇ OLARAK BİLİM
– Gerçeği arama etkinliğidir.
– Her türlü düzenden yosun duyu verilerin ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır.
– Gözlem ve gözleme dayalı aklı yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.
– Denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan denenceler bulma ve bunları doğrulama yöntemidir.
EİNSTEİN: Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabası olarak tanımlanan bilim tanımıdır.
BİLİMİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER
-BİLİM BİR BİLGİ TOPLAMA YOLU DEĞİL BİR ANALİZ YÖNTEMİDİR
– BİLİM OLGUSALDIR
– BİLİM MANTIKSALDIR
– BİLİM NESNELDİR
– BİLİM ELEŞTİRİCİDİR
– BİLİM GENELLEYİCİDİR
– BİLİM SEÇİCİDİR
– BİLİM EVRENSELDİR
– BİLİM KAYITLIDIR
– BİLİM BİRİKİMLİDİR
– BİLİM SİSTEMATİKTİR
VARSAYIM(AYILTI): Araştırmada denenmeyen yargılara varsayım denir.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: Başka bir değişkene bağlı olan o değişkende meydana gelen değişmelerdir.
KURAM: Sistematik bilgiler bütününe denir.
ÖZELLİKLERİ:
– Olguları açıklayabilme özelliğine sahip olması gerekir.
– Açıklamalar oldukça basit olmalıdır.
– Bilgiler bütünüyle ve gözlenen olgularla tutarlı olmalıdır.
– Bir kuram doğrulanabilmesi için araçlar sunmalıdır.
– Bir kuram yeni keşifler doğurmalı ve araştırılması gereken yeni sorunları belirtmelidir.
YORDAMA: Tahminde bulunma.
BİLİM İNSANININ TAŞIMASI GEREKEN BİLİMSEL TUTUM ÖZELLİKLERİ
– Bilim insanları bilimsel verilere karşı kuşkucu olmalıdırlar.
– Bilim insanları nesnel ve tarafsız olmalıdır.
– Bilim insanları değerlerle uğraşır.
– Bilimsel çalışmaların özünde dürüstlük kavramı yatar.
POZİTİVİZM BİLİM ANLAYIŞININ DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR
– Bilimsel ilerleme birikimidir.
– Bilimsel bilgi tek ve meşru bilgidir.
– Meşru bilgiye ancak mantık, istatistik ve matematik kullanılarak ulaşılabilir.
– Bilimin amacı neden sonuç ilişkilerini açığa çıkarmak ve düzenliliklerini açıklayan yasalar ortaya koymaktır. Pozitivizm anlayışını ilk ortaya atan kişi August Comte’dir.
POZİTİVİZM BİLİM ANLAYIŞININ ÖZELLİKLERİ
– Temeli bizim dışımızda bizden bağımsız olarak var olan gerçekliği nesnel bir şekilde ortaya çıkartmak böylece doğanın temel yasalarına ulaşmaktır.
– Araştırmacı ile araştıran konu arasında bir ilişki olmaması beklenir.
– Neden sonuç ilişkisini araştırmadır
– Bilimsel araştırma süreci değerlerden bağımsız, önyargısız, ve nesnel olmalıdır.

EMPİRİK(GÖRGÜL): Geçerliliği ve doğruluğu kişisel deneyimlere dayanan denemelerle edinilen bilgilere denir.
YENİ BİLİM: Pozitivizm bilim anlayışının eleştirilerine yanıt olarak ortaya çıkan postmodernist bilim anlayışına denir.
FRAKTAL GEOMETRİ: Doğayı doğal olmayan geometrik şekiller yerine doğanın kendi doğasına uygun girintili çıkıntılı olarak incelemeyi ve açıklamayı temel alan geometri disiplinine denir.
BİLİMİN TEMEL VARSAYIMLARI
– Gözlenebilen her olgu potansiyel inceleme konusudur.
– Her olay onu oluşturan gözlemlenebilir bir nedene sahiptir.
– Tüm karmaşıklığın altında bir basitlik yatar
– Olaylar genellenebilir özelliğe sahiptir.
BETİMLEME: Bilimsel kurama ulaşmanın ilk aşaması betimlemedir.Kuramların oluşturulmasında olguları saptama sınıflama ve dile getirme betimleme aşamasıdır.
AÇIKLAMA: Kuramların oluşturulması sürecinde olgunun oluş biçimi değil, oluş nedenini gösterme süreci olarak ifade edilen süreçtir.
GÖRECELİK KURAMI: Pozitivizm ötesi anlayışın doğmasına neden olan gelişmelerden biri olarak sayılan ve zaman ve uzayın bakan kişiye göre değiştiğini gösteren kuramdır.
KAOS KURAMI: Küçük nedenlerin büyük sonuçlara yol açabileceği olarak ifade edilen ve kelebek etkisi olarak adlandırılan etki kaos kuramıdır.
ALANYAZIN(LİTERATÜR): Herhangi bir bilim dalında oluşmuş bilgi birikimin bütünüdür.
ALANYAZIN TARAMASI: Araştırılan sorunla ilgili daha önce ve şuanda var olan bilgilerin bulunması,okunup,eleştirel olarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

KAYNAK: NorFuLL Paylaşım Mekanı | www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>